Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

cichamezatka
8387 1bb2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik

June 30 2015

cichamezatka
1025 2a03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaTangizz Tangizz
3823 b9f9
Reposted fromjohnkeats johnkeats viab4rt b4rt
cichamezatka
8081 9785
Reposted fromeffic effic viab4rt b4rt
cichamezatka
Reposted frommeem meem viaterrasque terrasque
cichamezatka
Reposted fromShekina Shekina viazelka zelka
cichamezatka
3479 5a21
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viazelka zelka
cichamezatka
2368 3895
Reposted fromzelka zelka

June 26 2015

cichamezatka
0325 386e 500
Rotunda w budowie
Reposted frommisswindy misswindy viamalyskurwiel malyskurwiel
cichamezatka
2507 1f05 500
Reposted fromlivingdead livingdead viacube cube
cichamezatka
in the gallery
Reposted fromcube cube
cichamezatka
2588 2e9a 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viacube cube
cichamezatka

Kazimierz Przerwa Tetmajer


... Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową
tęskniłem lata... Każde twoje słowo
słodkie w mem sercu wywołuje dreszcze -
mów do mnie jeszcze...

Mów do mnie jeszcze... ludzie nas nie słyszą
Słowa twe dziwnie poją i kołyszą,
Jak kwiatem, każdem słowem twem się pieszczę -
Mów do mnie jeszcze...

June 25 2015

cichamezatka
2827 f481
Reposted fromrominaplum rominaplum viaeffigy effigy
cichamezatka
5470 1b6e
Reposted fromchytruskaliska chytruskaliska
cichamezatka
5554 369f
Reposted fromiloveblood iloveblood
cichamezatka
5571 c3ff
Reposted fromBulterier Bulterier

June 23 2015

cichamezatka
Saul Leiter
Reposted fromszopkowa szopkowa
cichamezatka
Reposted fromszopkowa szopkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl